Naar waarde gewogen: nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies

Naar waarde gewogen: nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies

Naar waarde gewogen: nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies

Claartje Bunnik pleit voor meer maatwerk en minder bureaucratie en juridisering bij de beoordeling van de kwaliteit van culturele instellingen door subsidiërende overheden en publieke cultuurfondsen en introduceert het Culturele Waardemodel.

€ 20,00

Op voorraad
Claartje Bunnik stelt voor om de waarde van cultuur voor de samenleving in beleid en bekostiging centraal te stellen. Het nieuwe beoordelingsmodel dat daaruit volgt, het Culturele Waardemodel, gaat uit van een meerdimensionaal kwaliteitsbegrip waarin naast de artistiek-inhoudelijke waarde ook de maatschappelijke positie van de instelling, vertrouwen en reputatie een rol spelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en bouwstenen laat Claartje Bunnik zien welke veranderingen in de werkwijzen en rolverdeling tussen overheden, publieke fondsen en hun adviseurs enerzijds en culturele instellingen met hun toezichthouders, stakeholders, partners en publiek anderzijds daarvoor nodig zijn.